Αρχική σελίδα » Υποβολή Εργασιών » Δικαιώματα Δοκιμαζομένων

Όποιος δοκιμαζόμενος ή ασθενής εκτίθεται σε πιθανό σωματικό, ψυχολογικό ή κοινωνικό τραυματισμό/ένταση πρέπει να ενημερώνεται και να δίνει εγγράφως τη συγκατάθεσή του πριν τη συμμετοχή του σε κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα. Ως συγκατάθεση ενημέρωσης δοκιμαζόμενου ορίζεται η εθελουσία συναίνεση ενός ατόμου ή του νομικά εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του να ασκεί ελεύθερα τη βούλησή του χωρίς ανάρμοστο δέλεαρ ή οποιαδήποτε βία, παραπλάνηση, δόλο πίεση ή άλλη μορφή εξαναγκασμού.

Η επιτροπή σύνταξης της ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ απαιτεί να γίνονται όλες οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να επιτυγχάνεται η ενημέρωση και συγκατάθεση όλων των δοκιμαζομένων που χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές που υποβάλλουν χειρόγραφα για κρίση και πιθανή δημοσίευση. Στις περισσότερες περιπτώσεις η συγκατάθεση θα πρέπει να λαμβάνεται αφού ο δοκιμαζόμενος διαβάσει ένα έντυπο με τίτλο «συγκατάθεση μετά από ενημέρωση» το οποίο παρέχει όλες τις συναφείς πληροφορίες που αφορούν την έρευνα ή το πρόγραμμα με την επισύναψη της υπογραφής του που δείχνει ότι το έγγραφο διαβάστηκε και δόθηκε η συγκατάθεση για την συμμετοχή κάτω από τις συνθήκες που περιγράφονται σε αυτό. Το έντυπο θα πρέπει να είναι διατυπωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται εύκολα κατανοητό από τους δοκιμαζομένους και σε μια γλώσσα την οποία οι δοκιμαζόμενοι κατανοούν ευχερώς. Απαιτείται από τους ερευνητές να μελετήσουν το ακόλουθα ώστε να τα συμπεριλάβουν στο έντυπο συγκατάθεσης ως κατάλληλα για τη συγκεκριμένη έρευνα.

1. Μια γενική δήλωση του υπόβαθρου και των στόχων της έρευνας.

2. Μια επαρκή εξήγηση των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν και των σκοπών τους, αναγνώριση οποιονδήποτε πειραματικών διαδικασιών και περιγραφή όλων των πιθανών κινδύνων που ενυπάρχουν σε αυτές τις διαδικασίες.

3. Μια περιγραφή των ωφελειών που λογικά αναμένονται, και στην περίπτωση θεραπείας, τη γνωστοποίηση κάθε κατάλληλων εναλλακτικών διαδικασιών που θα χρησίμευαν στο δοκιμαζόμενο.

4. Μια πρόσκληση για ερωτήσεις σε οποιεσδήποτε απορίες του δοκιμαζομένου  όσον αφορά τις διαδικασίες ή άλλες πλευρές της έρευνας.

5. Μια οδηγία ότι ο δοκιμαζόμενος είναι ελεύθερος να αποσύρει τη συγκατάθεση και να διακόψει τη συμμετοχή του στην έρευνα ή τη δραστηριότητα οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία προκατάληψη από τη μεριά των ερευνητών.

6. Μια οδηγία ότι σε περίπτωση συνέντευξης ή ερωτηματολογίου ο δοκιμαζόμενος δικαιούται να αρνηθεί να απαντήσει σε κάποια ειδική ερώτηση.

7. Μια οδηγία ότι οι υπηρεσίες ή η ασφάλεια που εμπεριέχονται στο γενικό πλαίσιο της έρευνας δεν θα αυξηθούν ούτε θα μειωθούν με βάση την απόφαση του δοκιμαζομένου να συμμετάσχει εθελοντικά ή μη στην έρευνα.

8. Μια εξήγηση των διαδικασιών που θα ληφθούν από τη μεριά του ερευνητή ώστε να διασφαλιστούν αφενός το απόρρητο των στοιχείων και αφετέρου οι πληροφορίες που προκύπτουν από τον δοκιμαζόμενο.

Αν οι δοκιμαζόμενοι αναφέρονται ονομαστικά στο ερευνητικό χειρόγραφο προς δημοσίευση τότε θα πρέπει να λαμβάνεται άδεια από τους ίδιους ή στο έντυπο της συγκατάθεσης ή γραπτά σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Θα πρέπει να γνωστοποιείται στο δοκιμαζόμενο από το έντυπο της συγκατάθεσης η οποιαδήποτε συμμετοχή του σε βιντεοσκόπηση ή φωτογράφηση καθώς και το ποιος θα έχει την εποπτεία τέτοιων οπτικοακουστικών μέσων, ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα μέσα, πως θα χρησιμοποιηθούν και τι θα απογίνουν όταν ολοκληρωθεί η μελέτη. Το έγγραφο της συγκατάθεσης δεν πρέπει να περιέχει καμιά γλωσσική ένδειξη που θα συντελούσε στην απαλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη παραίτηση νομικών δικαιωμάτων αποδεσμεύοντας κάποιον ερευνητή, διευθυντή προγράμματος ή κάποιο ίδρυμα από την ευθύνη. Στο κάτω μέρος του εγγράφου θα πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για την υπογραφή του δοκιμαζομένου (και/ή ενός νομικά εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) και για την ημερομηνία.  Γενικά ενδείκνυται να προηγείται μία δήλωση η οποία θα διασφαλίζει την προϋπόθεση ότι ο δοκιμαζόμενος και/ή ο αντιπρόσωπος έχουν διαβάσει και κατανοήσει το έντυπο συγκατάθεσης. Σε περίπτωση ανηλίκων, θα πρέπει να υπογράφουν ο ένας ή και οι δύο γονείς. Για ανήλικους επαρκούς ωριμότητας θα πρέπει να υπογράφουν οι δοκιμαζόμενος και οι γονείς. Η επιτροπή σύνταξης προσυπογράφει την Δήλωση του Elsinki της Παγκόσμιας Ιατρικής Εταιρείας όσον αφορά τη διεξαγωγή κλινικής έρευνας. Όταν η έρευνα περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση ασθενών, οι γιατροί θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές που τίθενται σε αυτή τη διακήρυξη.

Δεν είναι απαραίτητο ο ερευνητής να περιγράφει στο υποβαλλόμενο χειρόγραφο για κρίση τις συγκεκριμένες ενέργειες που έκανε για να διεκπεραιώσει τη διαδικασία υπογραφής του εντύπου συγκατάθεσης, ή να διασφαλίσει το απόρρητο των αποτελεσμάτων ή να προστατέψει τα ατομικά δικαιώματα των συμμετεχόντων δοκιμαζομένων. Είναι αρκετή η μαρτυρία του ερευνητή ότι «αποκτήθηκε το έντυπο συγκατάθεσης από το δοκιμαζόμενο κατόπιν ενημέρωσής του» ή η χρησιμοποίηση κάποιας παρόμοιας διατύπωσης. Είναι κατανοητό από τους συντάκτες ότι μια τέτοια δήλωση εγγυάται τη συμμόρφωση του ερευνητή με τις οδηγίες που εκτέθηκαν παραπάνω.