Αρχική σελίδα » Υποβολή Εργασιών » Οδηγίες προς τους κριτές

Οδηγίες προς τους κριτές

Λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο των κριτών στην ποιότητα των εργασιών που δημοσιεύονται σε ένα επιστημονικό περιοδικό, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σε κάποια σημαντικά στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία κρίσης της εργασίας που μόλις παραλάβατε.

Γενικά

 • Πριν ξεκινήσετε την αξιολόγηση της εργασίας, βεβαιωθείτε πως το θέμα της άπτεται των ερευνητικών σας ενδιαφερόντων.
 • Η διαδικασία αξιολόγησης είναι ανώνυμη και γι’ αυτό παρακαλούμε όπως φροντίσετε ώστε να μην ανιχνεύεται η ταυτότητά σας.
 • Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να είστε συνεπής στον χρόνο παράδοσης της κρίσης της εργασίας, με βάση την ηλεκτρονική πρόσκληση που λάβατε.
 • Εάν ανιχνεύσετε στοιχεία λογοκλοπής στο κείμενο της εργασίας που κρίνετε, ενημερώστε άμεσα τον Υπεύθυνο σύνταξης του περιοδικού.
 • Η εργασία θα πρέπει:

-      Να είναι πρωτότυπη

-      Να μην ξεπερνά τις 30 σελίδες συμπεριλαμβανομένων των πινάκων και των γραφημάτων (οι περιπτώσεις εργασιών με περισσότερες σελίδες από τις προβλεπόμενες θα εξετάζονται αυτοτελώς).

-      Να είναι γραμμένη σύμφωνα με τις οδηγίες του Publication Manual of the American Psychological Association (APA) (6th ed.)

-      Να περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: Σελίδα τίτλου, περίληψη και λέξεις-κλειδιά στην ελληνική γλώσσα, τίτλο, περίληψη και λέξεις-κλειδιά στην αγγλική γλώσσα, εισαγωγή, μέθοδο, αποτελέσματα, συζήτηση/ συμπεράσματα, βιβλιογραφικές αναφορές, πίνακες/γραφήματα.

-      Να είναι γραμμένη σε επιστημονικά αποδεκτή γλώσσα.

Ειδικότερα

 • Ο τίτλος θα πρέπει να εκφράζει συνοπτικά και με σαφήνεια το περιεχόμενο της μελέτης.
 • Η περίληψη (τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα) θα πρέπει να δίνει μια σαφή εικόνα των κύριων σημείων της μελέτης. Πρέπει να είναι 250 έως 300 λέξεις και να περιέχει τις παρακάτω ενότητες: σκοπό, μέθοδο, αποτελέσματα, συμπεράσματα. Την περίληψη ακολουθούν 3-5 λέξεις-κλειδιά, οι οποίες θα πρέπει να είναι διαφορετικές από τις λέξεις που συμπεριλαμβάνονται στον τίτλο.
 • Η εισαγωγή θα πρέπει να δίνει με ακρίβεια την υπάρχουσα βιβλιογραφία και να οδηγεί αβίαστα τον αναγνώστη στην αναγκαιότητα της εργασίας.
 •  Ο σκοπός της εργασίας θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια.
 • Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση της μελέτης θα πρέπει περιγράφεται με τόσες λεπτομέρειες όσες χρειάζονται για να μπορεί η συγκεκριμένη μελέτη να επαναληφθεί από κάποιον αναγνώστη. Οι στατιστικές αναλύσεις, όταν χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να είναι οι πλέον κατάλληλες για τη διαχείριση των δεδομένων της έρευνας.
 • Τα αποτελέσματα θα πρέπει να περιγράφονται με ακρίβεια. Οι Πίνακες και τα Γραφήματα που παρατίθενται θα πρέπει να είναι σχετικά με τα αποτελέσματα.
 • Στη συζήτηση θα πρέπει τα ευρήματα της εργασίας να συγκρίνονται κριτικά με τις υπάρχουσες μελέτες και να εμβαθύνονται με βάση το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας και την πρακτική σημασία τους.
 • Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να είναι σχετικές με την εργασία, επαρκείς και σύγχρονες.

Υποβολή κρίσης εργασίας

 • Με βάση όλα τα παραπάνω, θα κρίνετε εάν η εργασία θα πρέπει:

-      Να γίνει αποδεκτή ως έχει.

-      Να γίνει αποδεκτή εφόσον γίνουν μικρές τροποποιήσεις.

-      Να γίνει αποδεκτή εφόσον γίνουν σημαντικές τροποποιήσεις.

-      Να απορριφθεί.

Σας παρακαλούμε πολύ να τεκμηριώσετε την απόφασή σας, δίνοντας τόσο γενικά όσο και ειδικά σχόλια. Θυμηθείτε πως τα σχόλιά σας θα βοηθήσουν τους συγγραφείς να βελτιώσουν την εργασία τους, συνεπώς θα πρέπει να είναι ακριβή και ευγενικά.

Οι κρίσεις των εργασιών που αφορούν τη Βιολογική Κατεύθυνση υποβάλλονται στην ηλ. διεύθυνση: akleis[at]phed.uoa[dot]gr 

Οι κρίσεις των εργασιών που αφορούν την Ανθρωπιστική Κατεύθυνση  υποβάλλονται στην ηλ. διεύθυνση:
kinesiology-human[at]phed.uoa[dot]gr