Αρχική σελίδα » Υποβολή Εργασιών » Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Προετοιμασία κειμένου εργασιών

Τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και να αποστέλλονται σε μορφή συμβατή με πρόγραμμα της Microsoft Word για Windows (PC).

Μορφή

Όλα τα κείμενα πρέπει να γραμμένα σε γραμματοσειρά Times New Roman, μεγέθους 12pt, σε διπλό διάστιχο. Η εργασία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30 σελίδες συμπεριλαμβανομένων των πινάκων και των γραφημάτων  (οι περιπτώσεις εργασιών με περισσότερες σελίδες από τις προβλεπόμενες θα εξετάζονται αυτοτελώς). Οι συγγραφείς θα πρέπει να ετοιμάζουν το κείμενό τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του Publication Manual of the American Psychological Association (APA) (6th ed.) και να έχουν εισαγάγει αριθμούς γραμμών στο αριστερό περιθώριο κάθε σελίδας του κειμένου.

Δομή

Κάθε εργασία που υποβάλλεται προς αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής ενότητες*: Σελίδα τίτλου, περίληψη και λέξεις-κλειδιά στην ελληνική γλώσσα, τίτλο, περίληψη και λέξεις-κλειδιά στην αγγλική γλώσσα, εισαγωγή, μέθοδο, αποτελέσματα, συζήτηση/συμπεράσματα, βιβλιογραφικές αναφορές, πίνακες/γραφήματα.
*Τυχόν ευχαριστίες προς τρίτους οι οποίοι έχουν συμβάλει στην εργασία παραθέτονται σε χωριστή σελίδα μετά τη βιβλιογραφία.

Σελίδα τίτλου: Περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τους 140 χαρακτήρες (χωρίς κενά), τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων, συνοδευόμενα από τα στοιχεία του ιδρύματος στο οποίο εργάζονται και τέλος τα πλήρη στοιχεία (ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο) του συγγραφέα ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με τη Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού.

Περίληψη και λέξεις-κλειδιά στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: Η περίληψη (τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα) πρέπει να είναι 250 έως 300 λέξεις και να περιέχει τις παρακάτω ενότητες: σκοπό, μέθοδο, αποτελέσματα, συμπεράσματα. Την περίληψη ακολουθούν 3-5 λέξεις-κλειδιά, οι οποίες θα πρέπει να είναι διαφορετικές από τις λέξεις που συμπεριλαμβάνονται στον τίτλο.

Πίνακες και Γραφήματα: Οι πίνακες θεωρούνται ως κείμενο και πρέπει να αποστέλλονται και αυτοί σε μορφή συμβατή με το πρόγραμμα Word. Γραφήματα που πιθανά περιέχονται στην εργασία, όπως εικονογραφήσεις, διαγράμματα ή φωτογραφίες θα πρέπει να αποστέλλονται απαραιτήτως σε ξεχωριστά αρχεία σε μορφή JPEG και με ικανοποιητική ανάλυση (300 dpi). Η θέση στο κείμενο ορίζεται, σημειώνοντας για παράδειγμα «Πίνακας 1, περίπου εδώ», ενώ το σύνολο των πινάκων και των γραφημάτων παρατίθενται σε χωριστές σελίδες στο τέλος του άρθρου.

Συνοδευτική επιστολή

Κάθε εργασία που υποβάλλεται στο περιοδικό θα πρέπει να συνοδεύεται από μια επιστολή η οποία θα περιλαμβάνει (1) τον τίτλο της εργασίας, (2) την ημερομηνία υποβολής, και (3) τα πλήρη ονοματεπώνυμα των συγγραφέων, τα ιδρύματα στα οποία εργάζονται και την ηλεκτρονική διεύθυνση του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με το περιοδικό. Στη συνοδευτική αυτή επιστολή θα πρέπει επίσης να δηλώνεται ρητά πως η συγκεκριμένη μελέτη δεν έχει δημοσιευτεί σε άλλο επιστημονικό περιοδικό και δεν βρίσκεται σε διαδικασία κρίσης σε άλλο επιστημονικό περιοδικό. Τέλος, όπου υπάρχει περιεχόμενο για την αναπαραγωγή του οποίου απαιτείται άδεια και όπου έχει χρησιμοποιηθεί ερωτηματολόγιο ή τεστ ή δοκιμασία για τη χρήση ή μετάφραση του οποίου απαιτείται ειδική  άδεια, θα πρέπει οι συγγραφείς να δηλώνουν ρητά ότι έχουν ζητήσει και λάβει τη σχετική άδεια από τους δημιουργούς ή/και δικαιούχους.

Υποβολή εργασιών

Οι εργασίες που αφορούν τη Βιολογική Κατεύθυνση υποβάλλονται στην ηλ. διεύθυνση: akleis[at]phed.uoa[dot]gr 

Οι εργασίες που αφορούν την Ανθρωπιστική Κατεύθυνση  υποβάλλονται στην ηλ. διεύθυνση:
kinesiology-human[at]phed.uoa[dot]gr

Πριν υποβάλλετε την εργασία σας, σας παρακαλούμε πολύ, διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες υποβολής που ακολουθούν.

Αξιολόγηση εργασιών

Όλες οι εργασίες υποβάλλονται σε ανώνυμη διαδικασία κρίσης από δύο ανεξάρτητους αξιολογητές.