Αρχική σελίδα » Υποβολή Εργασιών » Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

Ε-mail υποβολής εργασιών

Εργασίες προς κρίση υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε επισυναπτόμενο έγγραφο στον Επιμελητή Έκδοσης του Περιοδικού κ. Α. Κλεισούρα στο e-mail: akleis@phed.uoa.gr 

Οδηγίες ως προς τη μορφή των αρχείων

Οι συγγραφείς πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες όσον αφορά τα διάφορα μέρη της εργασίας τους:

Ι. Κείμενο. Το κείμενο πρέπει να αποστέλεται σε μορφή συμβατή με πρόγραμμα της Microsoft Word για Windows (PC).

ΙΙ. Πίνακες. Οι πίνακες θεωρούνται ως κείμενο και πρέπει να αποστέλονται και αυτοί σε μορφή συμβατή με το πρόγραμμα Word. Σε περίπτωση που οι πίνακες έχουν δημιουργηθεί σε κάποιο άλλο πρόγραμμα θα πρέπει απαραιτήτως να αποσταλούν σε ξεχωριστά αρχεία σε μορφή JPEG και με ικανοποιητική ανάλυση (300 dpi)  

ΙΙΙ. Γραφήματα. Γραφήματα που πιθανά περιέχονται στην εργασία, όπως εικονογραφήσεις, διαγράμματα ή φωτογραφίες θα πρέπει να αποστέλλονται απαραιτήτως σε ξεχωριστά αρχεία σε μορφή JPEG και με ικανοποιητική ανάλυση (300 dpi).

Στη περίπτωση που οι συγγραφείς συναντήσουν δυσκολίες στη διαδικασία υποβολής, μπορούν να επικοινωνούν με τον επιμελητή έκδοσης στο παραπάνω e-mail.

Οδηγίες ως προς τη δομή των εργασιών

Oι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση ανάλογα με το είδος τους πρέπει να περιέχουν σε διαφορετικές ενότητες τα παρακάτω στοιχεία:

Α) Eρευνητικό Άρθρο. Σύντομη περίληψη, εισαγωγή, μέθοδο, αποτελέσματα, συζήτηση αποτελεσμάτων, συμπεράσματα, βιβλιογραφία, ευχαριστίες.

Β) Aνασκόπηση Bιβλιογραφίας. Περίληψη, εισαγωγή και κριτική ανάλυση του διαπραγματευόμενου θέματος, επιστημονικές κατευθύνσεις για έρευνα, πρακτικές εφαρμογές, συμπεράσματα, βιβλιογραφία, ευχαριστίες.

Γ) Mελέτη Aτομικής Περίπτωσης (Case Study). Περίληψη, περιγραφή της περίπτωσης, συμπέρασμα, ευχαριστίες, βιβλιογραφία. Oι ατομικές μελέτες οφείλουν να διακρίνονται για την εκπαιδευτική σημασία τους και το ασύνηθες του ευρήματος.

Οδηγίες ως προς τη μορφή των εργασιών

Όλα τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα στη δημοτική γλώσσα, δακτυλογραφημένα με διπλά διαστήματα και με αριστερή στοίχιση. Κάθε ενότητα πρέπει να ξεκινά σε καινούργια σελίδα και η αρίθμηση των σελίδων να είναι στο πάνω δεξί μέρος της κάθε σελίδας.

Πρώτη Σελίδα. Η πρώτη σελίδα περιέχει τον τίτλο του άρθρου με κεφαλαία γράμματα, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τους 100 χαρακτήρες. Στην ίδια σελίδα αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων συνοδευόμενα από τα στοιχεία του ιδρύματος στο οποίο εργάζονται. Το όνομα κάθε συγγραφέα αναγράφεται πρώτο. Στην πρώτη σελίδα υπάρχει επίσης η διεύθυνση, το e-mail και το τηλέφωνο ενός από τους συγγραφείς ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με τη Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού.

Περίληψη. Στην δεύτερη σελίδα ακολουθεί η περίληψη, η οποία πρέπει μέσα σε 180-400 λέξεις να περιέχει τις παρακάτω ενότητες: σκοπό, μέθοδο, αποτελέσματα, συμπέρασμα και μέχρι 6 λέξεις ευρετηρίου.

Eισαγωγή. Η εισαγωγή του θέματος σε κάθε εργασία καταλήγει με την ξεκάθαρη διατύπωση της ερευνητικής υπόθεσης και του σκοπού της μελέτης.

Mέθοδος. Η μέθοδος περιλαμβάνει με τη σειρά τις παρακάτω αυτοτελείς ενότητες: στοιχεία πειραματικού δείγματος, πρωτόκολλο, όργανα-τεχνικές μετρήσεων και τρόποι ανάλυσης των αποτελεσμάτων με ευκρινή διατύπωση του επίπεδου στατιστικής σημαντικότητας.

Aποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας επεξηγούνται σε κείμενο και παρουσιάζονται σε πίνακες, γραφικές παραστάσεις, φωτογραφίες, ακτινογραφίες κ.λ.π. Τα αποτελέσματα αναφέρονται σύμφωνα με το διεθνές σύστημα μέτρων και σταθμών. Παραδοσιακές μονάδες επιτρέπονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. αρτηριακή πίεση σε mm Hg). Oι πίνακες και τα εικονογραφήματα παρέχονται μετά τις ευχαριστίες σε ξεχωριστές σελίδες. O συγγραφέας υποχρεούται να υποδεικνύει το σημείο στο οποίο οι πίνακες και τα εικονογράφηματα αντιστοιχούν στο κείμενο. Κάθε πίνακας αποτελεσμάτων περιέχει ατομικά αποτελέσματα ή/και μέσες τιμές και σταθερή διακύμανση συγκεκριμένων παραμέτρων και παρουσιάζεται κατά αριθμητική σειρά φέροντας τίτλο στο πάνω μέρος και επεξήγηση του περιεχόμενου του στο κάτω μέρος. Aκολουθούν οι γραφικές παραστάσεις αριθμητικά οι οποίες διακρίνονται για την ευκρινή παρουσίαση των αξόνων τους, του συμβολισμού των πειραματικών συνθηκών και την απεικόνιση της σταθερής διακύμανσης των δεδομένων. Πριν από κάθε γραφική παράσταση, προηγείται λεπτομερής επεξήγηση του περιεχόμενου της σε ξεχωριστή σελίδα. Τόσο στους πίνακες όσο και στις γραφικές παραστάσεις αναφέρονται με ευκρινές σημάδι όλες οι στατιστικά σημαντικές διαφορές. Υπογραμμίζεται ότι οι καλοσχεδιασμένες γραφικές παραστάσεις παρέχουν περισσότερες πληροφορίες από τους πίνακες.

Συζήτηση. Η συζήτηση των αποτελεσμάτων αποτελεί ξεχωριστή ενότητα και περιέχει με τη σειρά τα εξής στοιχεία: Ευρήματα της μελέτης, επεξήγηση των αποτελεσμάτων με αναφορά σε μηχανισμούς, αιτίες, θεωρητικές προεκτάσεις και σύντομα συμπεράσματα. Όλη η συζήτηση πρέπει να είναι διανθισμένη με πλούσια και πρόσφατη βιβλιογραφία η οποία αποδίδεται στο κείμενο με επιστημονική ακρίβεια.

Οδηγίες ως προς τη βιβλιογραφία

O μέγιστος αριθμός αναφερόμενων εργασιών στη βιβλιογραφία είναι 30 για ερευνητικό άρθρο και μελέτη ατομικών περιπτώσεων. Δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός αναφερομένων εργασιών στη βιβλιογραφία επιστημονικών ανασκοπήσεων. Κάθε βιβλιογραφική παραπομπή αναφέρεται στο κείμενο, εντός παρενθέσεως, ονομαστικά με το επώνυμο των συγγραφέων και το έτος δημοσίευσης της εργασίας. Η βιβλιογραφία παρατίθεται κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά. Τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφάβητου αντιστοιχούν με τη σειρά στα 24 πρώτα γράμματα του αγγλικού αλφάβητου και έπονται τελικά τα υπόλοιπα 2 γράμματα του αγγλικού αλφάβητου. Στο δεδομένο ζεύγος ελληνικού-αγγλικού γράμματος προηγείται το ελληνικό γράμμα. Για παράδειγμα, α-a, β-b, γ-c, .... χ-ν, ψ-w, ω-χ, y, z με το όνομα π.χ. Αναστασόπουλος να προηγείται του ονόματος Andersen.

H βιβλιογραφία θα πρέπει να παρατίθεται με σύμφωνα με την παρακάτω μορφή:

Για ερευνητικό άρθρο:

RICE Τ, ΙΒ BORECKI, BOUCHARD C and RAO RC. Segregation of fat mass, measured using underwater weighing, and other body composition measures. Amer J Hum Genet 52: 967-973, 1993.

Για εγχειρίδιο:

NEALE MC and CARDON LR. Methodology for genetic studies of twins and families. Kluwer Academic Publishers, London, pp. 40-67, 1992.

Για κεφάλαιο σε εγχειρίδιο:

SIMONEAU JA, G LORTIE, C LEIBLANC and BOUCHARD C. Anaerobic work capacity in adopted and biological siblings. In: Sport and Human Genetics, RM Malina and C Bouchard (eds). Human Kinetic, Champaign, IL, pp. 163-171. 1986.

Για παραπομπή από το διαδίκτυο:

ΑΟCSSM (2004). Sports Medicine update. Newsletter of the American Orthopedic Society for Sports Medicine. Available online at:

www.sportsmed.org/secure/reveal/admin/uploads/Documents/SMU2004MayJun.pdf

(Accessed 1 January 2005).

Oι τυχόν ευχαριστίες προς τρίτους οι οποίοι έχουν συμβάλλει στην εργασία παραθέτονται σε χωριστή σελίδα μετά τη βιβλιογραφία.